Smluvní podmínky trhu Praguemarket 2019I.
Předmět a účel nájmu


1. Trh autorské tvorby, designu a módy Praguemarket(dále jen „Trh“) se koná 18. - 19. 11. 2017 v Praze, Náměstí Republiky. Pořadatelem Trhu je společnost Sizzle s.r.o., IČO: 033 61 381, sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřežní 249/46, PSČ 186 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 230527 (dále jen „Pořadatel“).

2. Doba konání trhu: 10:00 -19:00 hod.

3. Pořadatel na základě Přihlášky k účasti na Trhu (dále jen „Smlouva“), poskytuje za poplatek (dále jen „Nájemné“) vybranému zájemci o prodej (dále jen „Prodávající“) prodejní místo (dále jen „Stánek“) o rozměrech 2x2m s pultem 200x90 cm, blíže specifikovaný na webových stránkách Pořadatele www.praguemarket.cz. Účast Prodávajícího na Trhu je podmíněna nájmem Stánku Pořadatele.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy Pořadatel potvrdí Prodávajícímu účast na trhu.II.
Práva a povinnosti Pořadatele


1. Pořadatel určí Prodávajícímu konkrétní Stánek na Trhu nejpozději jeden (1) den před konáním Trhu. Umístění konkrétního Stánku Prodávajícího bude patrno z mapy Trhu, jež bude zveřejněna na Facebooku Pořadatele.

2. Pořadatel je povinen předat Prodávajícímu Stánek v řádném stavu, a to nejméně jednu (1) hodinu před zahájením Trhu. Nesplní-li Pořadatel tuto povinnost, má Prodávající právo na poměrnou slevu z uhrazeného Nájemného.

3. Pořadatel je povinen umožnit Prodávajícímu napojení do elektrické sítě nejpozději 15 min před zahájením trhu (9:45 hod.), nejdále 4 m od Stánku Prodávajícího. Napojení do elektrické sítě je možné jen za účelem osvětlení stánku či zapojení el. spotřebičů v případě gastra. V ostatních případech je napojení do el. sítě možné jen po domluvě s Pořadatelem. Porušením této povinnosti ze strany Prodávajícího vzniká Pořadateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2000 Kč. Cena elektrické energie je již součástí ceny za pronájem stánku.

4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek (např. sněhopád, déšť), je Pořadatel povinen opatřit Stánek pláštěnkou. Tato překrývá vždy dva Stánky stojící vedle sebe a kryje tak boky Stánků do vzdálenosti cca 20 cm od země.

5. V případě extrémně nepříznivých podmínek, které nelze odvrátit či rozumně předpokládat (vichřice, sněhová kalamita, či jiné vis maior), a které by mohly vést k ohrožení návštěvníků Trhu, Prodávajících, jejich zboží nebo Stánků, je Pořadatel oprávněn Trh předčasně ukončit. Prodávajícímu nevzniká nárok na vrácení části Nájemného či poskytnutí náhradního termínu účasti na Trhu v případě, kdy dojde z výše popsaných důvodů k předčasnému ukončení Trhu. Pořadatel je oprávněn Trh též zcela zrušit v případě, kdy dle meteorologické předpovědi připadající na dobu konání Trhu bude vítr dosahovat rychlosti od 25 km/h na dobu delší než 2 hodiny konání Trhu či srážky na dobu delší než polovinu doby konání Trhu s předpokládaným množstvím od 2mm/h. V takovém případě Pořadatel poskytne Prodávajícímu nejbližší možný náhradní termín jeho účasti na Trhu. O zrušení Trhu budou Prodávající informováni emailem nejpozději v den předcházející konání Trhu, tj. v pátek do 10:00 hod.

6. Pořadatel sdělí nejpozději jeden (1) den před konáním Trhu všem Prodávajícím místo, kde bude osobně nebo v zastoupení na Trhu k zastižení, stejně tak své telefonní číslo. Informace bude vyvěšená na webové stránce Pořadatele, ale lze ji sdělit též telefonicky nebo emailem.III.
Práva a povinnosti Prodávajícího


1. Prodávající je povinen uhradit Pořadateli Nájemné ve stanovené výši a ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Nesplněním této povinnosti řádně a včas zaniká právo Prodávajícího na pronájem Stánku a tím účast na Trhu.

2. Prodávající je povinen uhradit Pořadateli smluvní pokutu v případě, kdy zruší svou účast na Trhu nebo se v den konání Trhu nedostaví. Smluvní pokuta činí

-25% z plné ceny Nájemného v případě zrušení účasti v době 5 - 7 týdnů před konáním Trhu
-50% z plné ceny Nájemného v případě zrušení účasti v době 2 - 4 týdnů před konáním Trhu
-100% z plné ceny Nájemného v případě zrušení účasti 1 týden či méně před konáním Trhu.

3. Prodávající se zavazuje využívat Stánek k vystavení své tvorby po celou dobu trvání Trhu v daném dni, tj od 10:00 – 19:00 hod. včetně. V opačném případě je povinen uhradit Pořadateli pokutu až do výše 2000 Kč.

4. Prodávající se zavazuje vystavovat jen takové zboží, jež konkretizoval ve Smlouvě. Zároveň vystavuje výlučně tvorbu nebo zboží, případně tvorbu další osoby, s níž sdílí stánek a je uvedena ve Smlouvě. Porušením této povinnosti vzniká Pořadateli nárok na zaplacení pokuty až do výše 2000Kč.

5. Prodávající je povinen používat Stánek s ohledem na jeho konstrukci, zejména je povinen používat pomocných lanek určených k zavěšení reklamních bannerů, popř. lehkého prodejního sortimentu. Další pomocná lanka k zajištění Stánku je Prodávající oprávněn použít jen tak, aby nebyla poškozena konstrukce Stánku. V případě přetížení ocelových lanek a jejich přetržení nese odpovědnost za škodu tím vzniklou Prodávající. Pro tyto případy by měl být Prodávající řádně pojištěn.

6. Prodávající je povinen Stánek chránit před mechanickým poškozením a udržovat tento v čistotě. Je oprávněn zakrýt pult Stánku přehozem, který však upevní k pultu Stánku pouze ze spodní, nepohledové strany (lepenka, napínáček).

7. V případě nadměrného zatížení středu pultu Stánku (nad 50 kg) je Prodávající povinen požádat Pořadatele o podpůrnou středovou nohu. Pult Stánku není určen k sezení ani stání.

8. Prodávající je povinen udržovat přidělené místo a prostor kolem Stánku v čistotě. Po skončení trhu předá Prodávající přidělený Stánek a prodejní prostor Pořadateli bez odpadků. V opačném případě může být udělena pokuta až do výše 2000 Kč

9. Prodávající předá Stánek zpět Pořadateli ve stavu, v jakém jej převzal, a to nejpozději do jedné (1) hodiny od ukončení Trhu (20:00 hod.).

10. Prodávající odpovídá za škodu na Stánku jím způsobenou, tedy v případě poškození nebo zničení Stánku, a to až do výše 20.000,-Kč.

11. Průběh Trhu je dokumentován prostřednictvím audiovizuálních záznamů (fotografií a videí), které mj. zachycují Prodávajícího a jeho sortiment, a které dále mohou být použity pro propagaci Trhu. Prodávající tímto poskytuje souhlas s jejich pořizováním a dalším použitím.

12. Prodávající poskytuje Pořadateli souhlas s využitím jeho reklamních fotografií k propagačním účelům.IV.
Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů po vzájemném projednání, podle svobodné, pravé a vážné vůle smluvních stran. Podpisem Smlouvy (odesláním vyplněné Přihlášky) stvrzuje Prodávající, že se seznámil s těmito Smluvními podmínkami.

2. Smlouva a veškeré právní vztahy a nároky z ní vyplývající, se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění).

3. Případné právní spory vyplývající z uzavřených smluv sjednaných na základě těchto smluvních podmínek a v souvislosti s nimi, budou rozhodovány s konečnou platností před obecnými soudy v České republice.

V Praze dne 13. 1. 2019
Za Sizzle s.r.o.
Václav Názler / Pořadatel