Smluvní podmínky trhu Praguemarket 2019I.
Předmět a účel nájmu


1. Trh autorské tvorby, designu a módy Praguemarket (dále jen „Trh“) se koná v daném termínu v Praze, Náměstí Republiky. Pořadatelem Trhu je společnost Sizzle s.r.o., IČO: 033 61 381, sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 230527 (dále jen „Pořadatel“).

2. Doba konání trhu: 10:00 -19:00 hod.

3. Pořadatel na základě Přihlášky k účasti na Trhu (dále jen „Smlouva“), poskytuje za poplatek (dále jen „Nájemné“) vybranému zájemci o prodej (dále jen „Prodávající“) prodejní místo (dále jen „Stánek“) o rozměrech 2x2m s pultem 200x90 cm, blíže specifikovaný na webových stránkách Pořadatele www.praguemarket.cz. Účast Prodávajícího na Trhu je podmíněna nájmem Stánku Pořadatele. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy Pořadatel potvrdí Prodávajícímu účast na trhu.II.
Práva a povinnosti Pořadatele


1. Pořadatel určí Prodávajícímu konkrétní Stánek na Trhu nejpozději jeden (1) den před konáním Trhu. Umístění konkrétního Stánku Prodávajícího bude patrno z mapy Trhu, jež bude zveřejněna na Facebooku Pořadatele.

2. Pořadatel je povinen předat Prodávajícímu Stánek v řádném stavu, a to nejméně jednu (1) hodinu před zahájením Trhu. Nesplní-li Pořadatel tuto povinnost, má Prodávající právo na poměrnou slevu z uhrazeného Nájemného.

3. Pořadatel je povinen umožnit Prodávajícímu napojení do elektrické sítě nejpozději 15 min před zahájením trhu (9:45 hod.), nejdále 4 m od Stánku Prodávajícího. Napojení do elektrické sítě je možné jen za účelem osvětlení stánku či zapojení el. spotřebičů v případě gastra. V ostatních případech je napojení do el. sítě možné jen po domluvě s Pořadatelem. Porušením této povinnosti ze strany Prodávajícího vzniká Pořadateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2000 Kč. Cena elektrické energie je již součástí ceny za pronájem stánku.

4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek (např. sněhopád, déšť), je Pořadatel povinen opatřit Stánek pláštěnkou. Tato překrývá vždy dva Stánky stojící vedle sebe a kryje tak boky Stánků do vzdálenosti cca 20 cm od země.

5. V případě extrémně nepříznivých podmínek, které nelze odvrátit či rozumně předpokládat (vichřice, sněhová kalamita, či jiné vis maior), a které by mohly vést k ohrožení návštěvníků Trhu, Prodávajících, jejich zboží nebo Stánků, je Pořadatel oprávněn Trh předčasně ukončit. V těchto případech nedochází k vrácení Nájemného Prodejci.

6. Pořadatel sdělí nejpozději jeden (1) den před konáním Trhu všem Prodávajícím místo, kde bude osobně nebo v zastoupení na Trhu k zastižení, stejně tak své telefonní číslo. Informace bude vyvěšená na webové stránce Pořadatele, ale lze ji sdělit též telefonicky nebo emailem.III.
Práva a povinnosti Prodávajícího


1. Prodávající je povinen uhradit Pořadateli Nájemné ve stanovené výši a ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře prostřednictvím platební brány GoPay. Nesplněním této povinnosti řádně a včas zaniká právo Prodávajícího na pronájem Stánku a tím účast na Trhu. Prodávající je take povinnen uhradit smluvní pokutu v dané výši.

2. Prodávající je povinen uhradit Pořadateli smluvní pokutu v případě, kdy zruší svou účast na Trhu, neuhradí včas Nájemné ve stanovené výši nebo se v den konání Trhu nedostaví. Smluvní pokuta činí

-25% z plné ceny Nájemného v případě zrušení účasti v době 5 - 7 týdnů před konáním Trhu
-50% z plné ceny Nájemného v případě zrušení účasti v době 2 - 4 týdnů před konáním Trhu
-100% z plné ceny Nájemného v případě zrušení účasti 1 týden či méně před konáním Trhu.

3. Prodávající se zavazuje využívat Stánek k vystavení své tvorby po celou dobu trvání Trhu v daném dni, tj od 10:00 – 19:00 hod. včetně. V opačném případě je povinen uhradit Pořadateli pokutu až do výše 2000 Kč.

4. Prodávající se zavazuje vystavovat jen takové zboží, jež konkretizoval v přihlášce. Zároveň vystavuje výlučně vlastní tvorbu nebo zboží, případně tvorbu další osoby, s níž sdílí stánek a je uvedena ve Smlouvě. Porušením této povinnosti vzniká Pořadateli nárok na zaplacení pokuty až do výše 2000Kč.

5. Prodávající je povinen používat Stánek s ohledem na jeho konstrukci, zejména je povinen používat pomocných lanek určených k zavěšení reklamních bannerů, popř. lehkého prodejního sortimentu. Další pomocná lanka k zajištění Stánku je Prodávající oprávněn použít jen tak, aby nebyla poškozena konstrukce Stánku. V případě přetížení ocelových lanek a jejich přetržení nese odpovědnost za škodu tím vzniklou Prodávající. Pro tyto případy by měl být Prodávající řádně pojištěn.

6. Prodávající je povinen Stánek chránit před mechanickým poškozením a udržovat tento v čistotě. Je oprávněn zakrýt pult Stánku přehozem, který však upevní k pultu Stánku pouze ze spodní, nepohledové strany (lepenka, napínáček).

7. V případě nadměrného zatížení středu pultu Stánku (nad 50 kg) je Prodávající povinen požádat Pořadatele o podpůrnou středovou nohu. Pult Stánku není určen k sezení ani stání.

8. Prodávající je povinen udržovat přidělené místo a prostor kolem Stánku v čistotě. Po skončení trhu předá Prodávající přidělený Stánek a prodejní prostor Pořadateli bez odpadků. V opačném případě může být udělena pokuta až do výše 2000 Kč

9. Prodávající předá Stánek zpět Pořadateli ve stavu, v jakém jej převzal, a to nejpozději do jedné (1) hodiny od ukončení Trhu (20:00 hod.).

10. Prodávající odpovídá za škodu na Stánku jím způsobenou, tedy v případě poškození nebo zničení Stánku, a to až do výše 20.000,-Kč.

11. Průběh Trhu je dokumentován prostřednictvím audiovizuálních záznamů (fotografií a videí), které mj. zachycují Prodávajícího a jeho sortiment, a které dále mohou být použity pro propagaci Trhu. Prodávající tímto poskytuje souhlas s jejich pořizováním a dalším použitím.

12. Prodávající poskytuje Pořadateli souhlas s využitím jeho reklamních fotografií k propagačním účelům.IV.
Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů po vzájemném projednání, podle svobodné, pravé a vážné vůle smluvních stran. Podpisem Smlouvy (odesláním vyplněné Přihlášky přes aplikaci na www.praguemarket.cz) stvrzuje Prodávající, že se seznámil s těmito Smluvními podmínkami.

2. Smlouva a veškeré právní vztahy a nároky z ní vyplývající, se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění).

3. Případné právní spory vyplývající z uzavřených smluv sjednaných na základě těchto smluvních podmínek a v souvislosti s nimi, budou rozhodovány s konečnou platností před obecnými soudy v České republice.

V Praze dne 3. 1. 2019
Za Sizzle s.r.o.
Václav Názler / Pořadatel